WSPARCIE ROZWOJU OBSZARU METROPOLII BIAŁOSTOCKIEJ  (skrót programu)

W przyszłości metropolia białostocka powinna obejmować obszar o powierzchni 6515 km2 obejmuje 4 powiaty: grodzki i ziemski białostocki oraz sokólski i moniecki, w tym 32 gminy. Zaludnienie obszaru obecnie wynosi około 550 tys. osób, w tym w miastach około 380 tys. osób, co stanowi ok. 70% ogółu mieszkańców obszaru i ok. 53% ludności miejskiej województwa.

W skład obszaru metropolii białostockiej wchodzą:
kształtująca się aglomeracja białostocka, którą tworzą miasto Białystok oraz miasta i gminy: Łapy, Suraż, Juchnowiec Kościelny, Choroszcz, Dobrzyniewo Kościelne, Wasilków, Czarna Białostocka, Supraśl, Zabłudów i Turośń Kościelna.
tereny rolno – osadnicze obejmujące: powiaty sokólski i moniecki oraz gminy: Tykocin, Zawady, Michałowo i Gródek z powiatu białostockiego.

Kształtująca się aglomeracja białostocka o perspektywicznym zaludnieniu około 400 tys. osób będzie głównym wielofunkcyjnym obszarem rozwoju metropolii oraz województwa.

Aby w/w obszar w przyszłości został prawnie uznany za metropolię, należy podjąć jak najszybciej wspólne działania na płaszczyźnie samorządów w trzech głównych oraz w kilku drugorzędnych dziedzinach.

Trzy główne dziedziny to:
1) w zakresie komunikacji,
2) w zakresie wspólnego opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
3) w zakresie gospodarki odpadami.

Drugorzędne dziedziny, to między innymi:
1) w zakresie zaopatrzenia w wodę,
2) W zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków,
3) w zakresie komunikacji kolejowej,
4) w zakresie edukacji,
5) w zakresie kultury i dziedzictwa kulturowego,
6) w zakresie sportu i rekreacji,
7) w zakresie działalności produkcyjnej,
8) w zakresie rolnictwa,
9) w zakresie turystyki i wypoczynku.

Prezydent Białegostoku powinien odgrywać tylko rolę koordynatora wspólnych działań z sąsiadującymi samorządami lokalnymi honorując w sposób szczególny ich podmiotowość i niezależność. W żadnym wypadku nie wchodzi rola przewodniczenia.
Aby osiągnąć wyznaczony cel, współpraca powinna opierać się na dialogu.

Cel jak też i efekt jest jeden: osiągnięcie prawnego statusu metropolii, a co za tym idzie, dodatkowe środki strukturalne na rozwój infrastruktury.
Oczywiście bezsporne jest też i to, że wspólne, duże projekty są bardziej atrakcyjne w ocenie, np.: wysokość osiągniętych wskaźników. Przy opracowaniu projektów jest to ważne i wysoko oceniane.
Otwiera się też możliwość pozyskania środków z Funduszu Spójności. Efektem, oczywiście będą korzyści dla mieszkańców obszaru metropolitarnego poza aglomeracją białostocką. Tańsza woda, ścieki, wywóz nieczystości, lepsza zintegrowana infrastruktura drogowa, wspólna komunikacja, wspólne pozyskiwanie inwestorów, itp.


ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA WOJEWÓDZTWA

Modernizacja głównych dróg województwa zapewni bezpieczeństwo i normalne funkcjonowanie międzynarodowego, krajowego i regionalnego ruchu kołowego. Unowocześnienie linii i urządzeń kolejowych zwiększy i przyśpieszy dostępność stolicy. Rozbudowa tymczasowego lotniska w Krywlanach, a docelowo budowa regionalnego lotniska w okolicach Białegostoku poprawi dostępność komunikacyjną całego regionu.


SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE

Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego zwiększy powszechność i dostępność do usług elektronicznych. Inwestycje w infrastrukturę teleinformatyczną zniosą bariery w dostępie i wykorzystaniu do Internetu. Zwiększona będzie znacznie dostępność do informacji publicznej.


RYNEK PRACY I ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH

Zwiększenie dostępu do różnych form szkolenia pobudzi elastyczność zawodową mieszkańców Podlasia. Promocja zatrudnienia kobiet wśród pracodawców i podnoszenie ich umiejętności spowoduje wyrównanie szans kobiet na rynku pracy. Inwestycje w innowacyjność dadzą możliwości spełnienia zawodowego młodzieży województwa.


ROZWÓJ PODLASKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Działania na rzecz rozwoju przedsiębiorstw będą priorytetem a nie marginesem. Promocja przedsiębiorczości i finansowanie startu w biznesie zwiększy liczbę nowopowstających firm i związany z tym wzrost zatrudnienia. Wsparcie istniejących funduszy ułatwi przedsiębiorcom dostęp do źródeł finansowania działalności. Priorytetowe traktowanie innowacji zwiększy poziom konkurencyjności podlaskich firm.


CHRONA ŚRODOWISKA, TURYSTYKA I SPORT

Inwestycje w ochronę środowiska umożliwią połączenie postępu cywilizacyjnego z poprawą czystości i naturalności naszego otoczenia. Wsparcie promocji i nowych markowych atrakcji turystycznych sprowadzi do na Podlasie rzesze turystów i branża spełni ważną rolę w gospodarce regionu. Nowe obiekty sportowe podniosą poziom kultury fizycznej i miejsce reprezentantów Podlasia w sportowej rywalizacji.

OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA

Koordynacja działań wszystkich jednostek służby zdrowia zwiększy dostępność do usług medycznych. „Po pierwsze pacjent” – to krótsze kolejki, dostęp do medycznych usług wysokospecjalistycznych i opieki długoterminowej. Odpowiednie wykorzystanie zasobów naturalnych pozwoli na uruchomienie lecznictwa uzdrowiskowego.


ROLNICTWO I ROZWÓJ WSI

Odpowiednie wykorzystanie zasobów, zwłaszcza użytków rolnych spowoduje dalszy „zagłębia mleczarskiego”. Pomoc w zmianie profilu produkcji rolnej i promocja produktów tradycyjnych uratuje wiele gospodarstw niskotowarowych. Propagowanie i wspieranie przetwórstwa rolno – spożywczego poprawi strukturę zatrudnienia i zmniejszy bezrobocie na wsi.


WYKORZYSTANIE FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ

Przejrzysty i uproszczony system wdrażania zapewni efektywne wykorzystanie dostępnych funduszy. Ponad 1 miliard Euro odpowiednio wykorzystany da odczuwalne efekty wszystkim mieszkańcom Podlasia i dokonanie istotnego postępu cywilizacyjnego. Otwarcie, przejrzystość i celowość działania pozwolą wykorzystać tę niepowtarzalną szansę rozwoju.


EDUKACJA I KULTURA

Unowocześnianie placówek edukacyjnych, w tym szkół wyższych podniesie poziom nauczania i kwalifikacje młodzież Podlasia. Zwiększenie dostępu do systemu stypendiów wyrówna szanse w dostępie do wiedzy. Inwestycje w obiekty kultury i nowe przedsięwzięcia kulturalne podniosą atrakcyjność regionu i życia mieszkańców.


SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE I JEGO AKTYWIZACJA

Aktywizacja społeczności lokalnych poprzez uznanie istotnego znaczenia reprezentujących je licznych organizacji pozarządowych zmieni pozycję obywateli – mieszkańców Podlasia z przedmiotowej na podmiotową. Władza samorządowa otwarta na opinię społeczną będzie w końcu władzą z wyboru, ale władzą wszystkich mieszkańców województwa podlaskiego.