Doświadczenie społeczne, polityczne i zawodowe

W życiu społecznym uczestniczę od 1988 roku. W latach 1988/93 społecznie angażowałem się w budowę struktur i rozwój NSZZ „Solidarność” oraz tworzenie samorządu terytorialnego w latach 1994/98 jako członek Komisji Finansów w Radzie Miejskiej w Augustowie. W latach 1994 - 1999 byłem najmłodszym członkiem Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” oraz przewodniczącym Zarządu Regionu „Pojezierze”.
 
Pod koniec roku 1998 zostałem powołany przez Sejmik Województwa Podlaskiego na funkcję wicemarszałka województwa. Praca na rzecz polityki regionalnej i integracji z Unią Europejską przez okres czterech lat - do końca 2002 roku - oraz praca jako przedsiębiorca od 2003 roku, pozwoliła mi zdobyć odpowiednie doświadczenie, które chcę wykorzystać na rzecz dynamicznego rozwoju naszego regionu i kraju, uczestnicząc w życiu społecznym i politycznym.
 
W latach 2000 – 2002 wielokrotnie uczestniczyłem w Brukseli w negocjacjach z przedstawicielami Komisji Europejskiej, dotyczących Programu PHARE,  jako negocjator strony polskiej, reprezentując województwo podlaskie.
 
Wieloletnie doświadczenie zawodowe umożliwiło mi uzyskanie wysokich kwalifikacji w pozyskiwaniu środków pomocowych Unii Europejskiej i poruszaniu się w strukturach Komisji Europejskiej.
 
Za największy dotychczasowy mój sukces w działalności publicznej uważam pozyskanie środków przedakcesyjnych z Unii Europejskiej na rozwój Województwa Podlaskiego w wysokości około 400 mln zł. oraz pomysł i przygotowanie kompleksowego projektu informatycznego „Wrota Podlasia” wraz z zagwarantowaniem jego sfinansowania. Przygotowałem również plan najważniejszych inwestycji dla Białegostoku jako "Program inwestycji gospodarczych aglomeracji Białystok".
Chętnych zapraszam do zapoznania się ze szczegółami:
 
Autorski Program "Społeczeństwo Informacyjne Województwa Podlaskiego"
Program inwestycji gospodarczych aglomeracji Białystok  (Program opracowany był w roku 2001)
 
Przedstawiam poniżej moje sprawozdanie z czteroletniego sprawowania funkcji publicznej jako wicemarszałek województwa, przy okazji apelując do innych osób sprawujących funkcje publiczne do podsumowania swojej pracy tak, aby każdy obywatel mógł zapoznać się z dorobkiem pracy osób zatrudnianych z publicznych pieniędzy.
 
Główne działania i osiągnięcia w okresie kadencji 1998-2002
 
Doświadczenie społeczne i zawodowe:

 • wicemarszałek Województwa Podlaskiego 1998-2002,
 • radny Sejmiku Województwa Podlaskiego 1998-2002,
 • członek komisji finansów w Radzie Miejskiej Augustowa 1993–1997,
 • przewodniczący KZ NSZZ "Solidarność" 1989-1993,
 • wiceprzewodniczący (1993-1995) i przewodniczący Zarządu Regionu „Pojezierze” NSZZ „Solidarność” 1995-1999,
 • członek Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” 1995-1999,
 • członek Rady Krajowej Ruchu Społecznego 1998-2002,
 • przewodniczący Rady Nadzorczej Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 1998-1999,
 • członek Naczelnej Rady Zatrudnienia 2001-2002,
 • wiceprezes Podlaskiego Klubu Biznesu 2004-2005.
 • specjalista Politechniki Białostockiej w CITT 2003-2005
 • współwłaściciel Centrum Doradztwa Bisnesowego 2003-2006
 • przezes zarządu KPKM sp. z o.o. w Białymstoku 2007 - obecnie

Kwalifikacje zawodowe:

 • sporządzanie analiz ekonomiczno-finansowych przedsiębiorstw, analiza ryzyka przedsięwzięć inwestycyjnych, doświadczenie w zarządzaniu firmą na rynku MŚP,
 • dobra znajomość prawa związanego z obrotem gospodarczym w tym podatkowego, cywilnego, handlowego, administracyjnego (duże doświadczenie w stosowaniu prawa), 
 • bardzo dobra znajomość aspektów z zakresu finansów, rachunkowości, marketingu i zarządzania (praktyka),
 • wynikająca z wieloletniej praktyki umiejętność identyfikacji potrzeb MŚP oraz praktyczna analiza „zasobów ludzkich”,
 • duże doświadczenie w kontaktach z bankami, urzędami skarbowymi, urzędami lokalnymi, 
 • dogłębna znajomość procedur zarządzania i kontroli środków publicznych pochodzących z Unii Europejskiej, ugruntowana przeszłym i obecnym doświadczeniem w zarządzaniu środkami publicznymi,
 • umiejętność analizy regionalnych i lokalnych struktur instytucjonalnych pod kontem ich gotowości do podejmowania zadań związanych z rozwojem regionalnym wraz z analizą potrzeb finansowych i kadrowych związanych z realizacją programów regionalnych,
 • szeroki zakres umiejętności w opracowaniu dokumentów z dziedziny polityki regionalnej, między innymi: strategie rozwoju, branżowe programy wojewódzkie, kontrakty z Rządem,
 • poparta praktyką szczegółowa znajomość zagadnień związanych z tworzeniem
  i operacjonalizowaniem polityki regionalnej i lokalnej. Jako wicemarszałek województwa odpowiedzialny za programowanie rozwoju regionalnego (strategie rozwoju regionalnego, programu wojewódzkiego, kontraktu województwa z rządem) a także opracowanie ramy instytucjonalnej do wdrażania regionalnego programu operacyjnego przy wykorzystaniu środków przedakcesyjnych,
 • znajomość zagadnień ustawodawstwa Unii Europejskiej,
 • duże doświadczenie w pracy na rzecz wielu organizacjach pozarządowych,
 • programowanie i wdrażanie środków pomocowych z Unii Europejskiej, doświadczenie praktyczne przy zarządzaniu wdrażaniem programów operacyjnych.
 • umiejętność obsługi sprzętu komputerowego, sieci komputerowych itp., znajomość systemów operacyjnych Windows, Novell, biegła umiejętność wykorzystania w pracy aplikacji MS Office, praktyczna umiejętność wykorzystania w pracy Internetu.
 • doświadczenie w wdrożeniu zintegrowanych systemów informatycznych takich jak Microsoft Dynamics Navision (CRM) oraz CDN XL. Tworzenie portali korporacyjnych oraz praktyczne wykorzystanie elektronicznego obiegu dokumentów z zastosowaniem oprogramowania „inteligentnego”.

Inne doświadczenia:

 • Ministerstwo Gospodarki i Polityki Społecznej od 06/2000 do 10/2002 - Szkolenia z dziedziny pozyskiwania środków przedakcesyjnych i strukturalnych. Zasady wdrażania i monitorowania Sektorowych Programów Operacyjnych. Opracowania studiów wykonalności i metod opracowania wniosków aplikacyjnych,
 • Urząd Komitetu Integracji Europejskiej od 06/2000 do 10/2002 - Szkolenia z dziedziny pozyskiwania środków przedakcesyjnych i strukturalnych. Zasady wdrażania i monitorowania Sektorowych Programów Operacyjnych,
 • doświadczenie w administracji samorządowej (zarządzanie, ekonomia, planowanie strategiczne),
 • doświadczenie z zakresu prowadzenia konferencji, seminariów, wykładów i ćwiczeń zwłaszcza z zakresu polityki ekonomicznej, polityki społecznej, rozwoju regionalnego i lokalnego,
 • organizator bądź współorganizator licznych konferencji o problematyce rozwoju regionalnego i gospodarczego,
 • negocjator ds. kontraktu regionalnego województwa podlaskiego, współtwórca i ekspert ds. Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego,
 • współautor Zintegrowanego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego - podstawowy, regionalny dokument do pozyskiwania środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
 • opracowanie i wdrażanie programów pomocowych UE m.in. STRUDER i PHARE ’98 i ’99 w Związku Transgranicznym „Euroregion Niemen”,
 • członek Komisji Oceniającej projekty finansowane przez The European Economic Area, Norwegian Financial Mechanisms z komponentów Ochrona Środowiska i Zrównoważony Rozwój oraz Demokracja i społeczeństwo obywatelskie.